แจ้งการเปลี่ยตั๋วฟรี AY จะสิ้นสุดลง 31 พ.ค. 2022
13/05/2022 11:03 Views: 65
 
แจ้งการเปลี่ยตั๋วฟรี AY จะสิ้นสุดลง 31 พ.ค. 2022
แจ้งการให้ความยืดหยุ่นการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางช่วงปกติใหม่ (Book with Confidence) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 นี้ ทั้งนี้นโยบายการให้ความยืดหยุ่นดังกล่าวยังคงใช้ได้สำหรับบัตรโดยสารที่ออกภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 รายละเอียดดังนี้

บัตรโดยสารประเภท non-flexible เช่น ราคาประเภท LIGHT (ต้องเดินทางตามวันที่ระบุไว้เท่านั้น) ที่ออกภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2022

1. สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าเปลี่ยน ทั้งนี้ จะต้องเปลี่ยนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 เท่านั้น

2. นโยบายการให้ความยืดหยุ่นการเปลี่ยนแปลงอนุญาตให้เปลี่ยนได้อีกหนึ่งครั้ง (1 ครั้ง) สำหรับการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2022 แต่จะต้องทำการเปลี่ยนภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง การเปลี่ยนแปลงครั้ง ต่อไปจะเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขเดิมของบัตรโดยสาร การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ผู้โดยสารจำเป็นที่จะต้องระบุวันเดินทางใหม่ทันที หากผู้โดยสารเปลี่ยนวันเดินทางช้ากว่าที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางจะเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขเดิมของบัตรโดยสารนั้น ๆ และกรณีค่าโดยสารของวันเดินทางใหม่นั้นมีราคาสูงกว่าราคาเดิม ก็จะต้องเก็บส่วนต่างของ  ค่าโดยสารเพิ่มเติม

3. สำหรับบัตรโดยสารที่ออกตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2022 เงื่อนไขเป็นไปตามประเภทราคาบัตรโดยสารนั้น ๆ ฟินแอร์ขอแนะนำให้ออกบัตรโดยสารประเภท Classic หรือ Flex Type หากผู้โดยสารต้องการความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://easy.finnair.com/en/covid-19-guidelines-for-travel-agents-2278030
Read more...


Read more...