ประกันการเดินทาง คุ้มสุดกับ NZI
22/06/2016 09:38 Views: 4491
 


สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วเพื่อทำวีซ่า บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า เรามีบริการประกันภัยการเดินทางที่ครอบคุลมการขอวีซ่าประเภท Schengen โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยข้อมูลดังนี้

1. ชื่อ และ นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ สะกดเหมือนหนังสือเดินทาง
2. วันเดือนปีเกิดของท่าน
3. ที่อยู่ของท่าน และเบอร์โทร
4. ผู้รับผลประโยชน์ และความเกี่ยวพันธ์

จองได้แล้วที่ www.kmt.co.th หรือ โทร 026426865 อัตโนมัติ 10 สาย

ตารางเบี้ยประกัน
เบี้ยประกันภัยรายเที่ยวสำหรับรายบุคคล / Single Round Trip Premium
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) / No. of day เบี้ยประกันภัย (บาท) / Premium (Baht)
Schengen
Standard
Plan
Economy
Plan
Deluxe
Plan
Business Plan Premier
Plan
1 - 4 299 236 494 680 1,261
5 - 6 380 253 612 807 1,514
7 - 8 403 288 748 944 1,800
9 - 10 459 340 966 1,083 2,144
11 - 14 553 403 1,244 1,313 2,704
15 - 21 807 477 1,602 2,178 3,424
22 - 31 1,176 690 2,075 2,409 4,016
32 - 60 1,831 979 3,058 3,975 5,943
61 - 90 2,988 1,497 4,377 5,853 8,548


ตารางผลประโยชน์ที่จะได้รับ

เบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับรายบุคคล / Annual Trip Premium
รายปี (Annual) เบี้ยประกันภัย (บาท) / Premium (Baht)
Schengen
Standard
Plan
Economy
Plan
Deluxe
Plan
Business
Plan
Premier
Plan
3,720 1,981 5,260 6,817 10,201

ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง / Table of Benefits
ข้อตกลงคุ้มครอง/ Insuring Agreement จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) /Sum Insured (Baht)
Schengen
Standard Plan
Economy
Plan
Deluxe
Plan
Business Plan Premier Plan
1. การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
Medical Expenses due to accident and sickness (WW1)
2,000,000 500,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000
2. การเสียชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
Accidental Death, Dismemberment, Disability (WW2)
1,000,000 1,000,000 1,500,000 3,000,000 5,000,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
Medical Evacuation & Repatriation (WW3)
สูงสุด Max USD 1,000,000 สูงสุด Max USD 1,000,000 สูงสุด Max USD 1,000,000 สูงสุด Max USD 1,000,000 สูงสุด Max USD 1,000,000
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses (WW4)
5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Personal Liability (WW5) 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000
6. การยกเลิกการเดินทาง Trip Cancellation (WW6) 10,000 ไม่คุ้มครอง
(Not Covered)
30,000 30,000 50,000
7. ความล่าช้าในการเดินทาง Travel Delay (WW7)


ไม่คุ้มครอง
(Not Covered)
1,000/ 12 ชม. Hrs สูงสุด Max
10,000
3,000/ 12 ชม. Hrs สูงสุด Max
30,000
3,000/ 12 ชม. Hrs สูงสุด Max
30,000
5,000/ 12 ชม. Hrs สูงสุด Max
50,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน Flight Misconnection (WW8) ไม่คุ้มครอง
(Not Covered)
3,000 5,000 5,000 10,000
9. การลดจำนวนวันเดินทาง Trip Curtailment (WW9) 10,000 ไม่คุ้มครอง
(Not Covered)
30,000 30,000 50,000
10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง Baggage / Luggage Delay (Over 12 hours) (WW10) ไม่คุ้มครอง
(Not Covered)
ไม่คุ้มครอง
(Not Covered)
15,000 15,000 25,000
11. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว Loss or Damage of Baggage / Luggage and Personal Effects (WW11) ไม่คุ้มครอง (Not Covered) 5,000 50,000 50,000 100,000
12. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว
Loss or Damage of Personal Money (WW12)
ไม่คุ้มครอง (Not Covered) ไม่คุ้มครอง (Not Covered) 5,000 5,000 10,000
13. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง
Loss or Damage of Travel Documents (WW13)
ไม่คุ้มครอง (Not Covered) ไม่คุ้มครอง (Not Covered) 5,000 5,000 10,000
14. การเยี่ยมไข้ Compassionate Overseas Visit (WW14) ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (Two-way Economy Airfare) ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (Two-way Economy Airfare) ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (Two-way Economy Airfare) ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (Two-way Economy Airfare) ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (Two-way Economy Airfare)
15. การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ Return of Children (WW15) ตั๋วเครื่องบินกลับชั้นประหยัด (One-way Economy Airfare) ตั๋วเครื่องบินกลับชั้นประหยัด (One-way Economy Airfare) ตั๋วเครื่องบินกลับชั้นประหยัด (One-way Economy Airfare) ตั๋วเครื่องบินกลับชั้นประหยัด (One-way Economy Airfare) ตั๋วเครื่องบินกลับชั้นประหยัด (One-way Economy Airfare)
16. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน) Automatic Extension of Travel Period (Max 15 days) (WW16) คุ้มครอง
(Covered)
คุ้มครอง
(Covered)
คุ้มครอง
(Covered)
คุ้มครอง
(Covered)
คุ้มครอง
(Covered)
17. การชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
(สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) Hospital Cash Benefit (WW17)
ไม่คุ้มครอง (Not Covered) ไม่คุ้มครอง (Not Covered) 1,000 1,000 2,000


Read more...