ประกาศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
15/01/2009 12:01 Views: 8167
 
Page Header Text Image


ประกาศ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่อง
         การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
             บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 

ด้วยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1  มีสัญชาติไทย
1.2  มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
1.3  สามารถทำงานให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา
1.4  ไม่เป็นกรรมการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ยื่นใบสมัคร
1.5  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
1.6  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
1.7  ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
1.8  ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
1.9  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
1.10 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
1.11 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
1.12 ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง  ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
1.13  ไม่เคยเป็นผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2.2 มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี้
2.2.1 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการ
ดำรงตำแหน่งนั้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หรือ
2.2.2 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
รองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้
ต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึง
วันยื่นใบสมัคร หรือ
2.2.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะต้อง

(1) ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

2.3 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ครอบคลุม และเหมาะสมในการบริหารจัดการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2.4 เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถติดต่อประสานงานในระดับสากล 


3. เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

3.1   เงื่อนไขการจ้าง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน และเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้าง หากมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้อีก หรืออาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้อีก แต่สัญญาจ้างจะกระทำได้อีกเพียงคราวเดียว และให้อยู่ในวาระได้ ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์
3.2 อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย
จำกัด (มหาชน) ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่ตกลงกับ
คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ และกระทรวงการคลัง

 

4. การรับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ 
http://www.thaiair.com/About_Thai/Careers/docs/DD-app-form.doc  หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเอง และแสดงความประสงค์สมัครรับการคัดเลือกได้ที่

ประธานกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษัทฯ (1D) อาคาร 1 ชั้น 21
สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 0-2545-3060 - 1 โทรสาร. 0-2545-3986

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2552 ในเวลาทำการ โดยแนบหลักฐานพร้อม ลงนามรับรองสำเนา ดังนี้

4.1 ประวัติของผู้สมัคร (ตามแบบฟอร์มที่แนบ)
4.2  หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
4.3 หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
4.4  หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองคุณสมบัติตามนัยข้อ 2.2
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.6 สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานองค์กรของรัฐ
4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน)
4.8 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
4.9  วิสัยทัศน์และแนวความคิดในการบริหารจัดการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษพิมพ์ (A-4)


5. การพิจารณาคัดเลือก

5.1  บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ณ อาคาร 
สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
5.2 บริษัทฯ จะเชิญผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้ที่ไม่เข้ารับ 
การสัมภาษณ์ตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์


บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2552 
(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
ประธานกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Read more...


Read more...