ตั๋วเครื่องบิน :  สายการบิน :  สนามบิน :  ทัวร์ :  จองโรงแรม :  E-Ticket :  สถานที่ติดต่อ :  ชำระค่าบริการ
Experience...Xi’an 5 วัน 4 คืน
26/09/2008 15:57 Views: 4431 

Experience...Xi’an 5 วัน 4 คืน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552

"ซีอาน" เมืองหลวงของมณฑลซานซี ซึ่งเคยเป็นนครหลวงที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ถังชื่อว่า "ฉางอาน" แปลว่า ความสุขอันยาวนาน มีความเจริญรุ่งเรือง ชมสุสานหินจี๋นซีที่ตระการตา เจดีย์ห่านป่าใหญ่ พิพิธภัณฑ์ซ่านซี ชิมเกี๊ยวซีอานที่ขึ้นชื่อและชมโชว์กายกรรมตามแบบฉบับราชวงศ์ถัง

Day 1

กรุงเทพฯ – ซีอาน – สุสานทหารดินเผา – บ่อน้ำหัวชิง – ลั่วหยาง – Peony Hotel 4Ù

00:00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 3 ชั้น 4 เคาน์เตอร์อักษรแถว F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

02:10 เดินทางสู่เมืองซีอานสายการบินบางกอกแอร์เวย์สโดยเที่ยวบินที่ PG 831

07:00 เดินทางถึงสนามบินซีอาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น

นำท่านสู่ สุสานทหารดินเผา สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ใช้แรงงานในการสร้างถึง 4 แสนคน เวลาสร้างนานถึง 37 ปี ถูกสร้างในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีผู้เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ชิน นับเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี คศ.1979 โดยองค์การสหประชาชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กองทัพรูปปั้นดินเผาทหารม้า ซึ่งมีอายุกว่า 2000 ปี ตั้งอยู่บนเชิงเขาหลีซานจัดอยู่ในสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ต่อมานำท่านชม บ่อน้ำหัวซิง บ่อน้ำพุร้อนหัวชิง ซึ่งมีอายุกว่า 3000 ปี มีทั้งบ่ออาบน้ำและศาลาในพื้นที่สวยงาม กษัตริย์และราชินีหลายพระองค์ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนในฤดูหนาว บ่อแห่งนี้ได้รับการพัฒนาและถูกสร้างอย่างสวยงามที่สุดในราชวงศ์ถังจนกลาบเป็นวังหัวชิง ในอดีตเคยเป็นที่อาบน้ำของพระนางหยางกุ้ยเฟย นางสนมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในราชวงศ์ถัง

เดินทางสู่เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน และรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก

ถ้ำหลงเหมิน – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – Jin Yuan Hotel 4Ù

Day 2

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหลงเหมิน ตั้งอยู่เมืองลั่วหยาง รัฐบาลจีนประกาศเป็นเขตอนุรักษ์วัตถุโบราณในปี คศ.1961 ถ้ำหลงเหมินมีอายุกว่า 500 ปีตั้งแต่ราชวงศ์ซีเว่ย ภายในมีพระพุทธรูปแกะสลักกว่า 100,000 องค์ ส่วนใหญ่เป็นผลงานจากสมัยราชวงศ์เป่ยเว่ย จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ต่อมาชมวัดเส้าหลิน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พำนักและเทศนาธรรมของปรมาจารย์ตั๊กม๊อ นักบวชผู้เดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากกวางเจา โดยผ่านนานจิง ล่องเรือมาทางแม่น้ำแยงซีเกียง และมาพำนักอยู่ที่เส้าหลินในปัจจุบัน และตั๊กม๊อยังถือเป็นผู้ก่อตั้งพุทธศาสนานิกายเซ็นอีกด้วย วัดเส้าหลินมีชื่อเสียงโด่งดังด้านพุทธศาสนานิกายเซ็นและวิทยายุทธ ซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง จนมาสมัยราชวงศ์ซ่ง จึงได้ตั้งสำนักวิทยายุทธเส้าหลิน ในสมัยราชวงศ์หมิงมีพระภิกษุจำนวนกว่า 2 พันรูป มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และชมโชว์กังฟูที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานที่จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน จากนั้นนำท่านสู่ ป่าเจดีย์ โบราณสถานที่เต็มไปด้วยเจดีย์นับร้อยองค์ ภายในบรรจุอัฐิของนักบวชประจำวัดเส้าหลิน

เดินทางสู่เมืองไคฟง และรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เดินทางเข้าสู่ที่พัก

Day 3

ศาลไคฟง – ศาลามังกร – เจดีย์เหล็ก – Zi Jin Gong Hotel 4Ù

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ศาลไคฟง เป็นสิ่งก่อสร้างเลียนแบบสมัยราชวงศ์ซ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายของต่างๆเช่นเครื่องปั้นดินเผา สมุนไพร ภาพเขียน ร้านผ้าไหมลายต่าง ๆ และ ร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ล้วนแล้วแต่เลียนแบบจากร้านค้าในสมัยราชวงศ์ซ่งทั้งสิ้นที่ใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม พร้อมชมโชว์การเปิดศาลไคฟง การพิจารณาคดี การฝึกวิทยายุทธของจั่นเจา อีกทั้งยังมีห้องจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง จากนั้นนำท่านสู่ ศาลามังกร หรือ หลงถิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1692 ในสมัยจักพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ต่อมานำท่านชม เจดีย์เหล็ก ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเป่ยตู้ เป็นเจดีย์สูง 10 ชั้น รูปทรงแปดเหลี่ยมกว้าง 3 เมตร โดยลักษณะภายนอกใช้กระเบื้องหลากสีมาประติดประต่อห่อหุ้มจนมีความสวยงามโดดเด่น สร้างเมื่อ คศ.1590 สมัยราชวงศ์หมิง จากนั้นเดินทางสู่เมืองหลิงเป่า และรับประทานอาหารค่ำ เข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงซีอาน – เกี๊ยวซีอาน /โชว์ราชวงศ์ถัง – Diamond International Hotel 4Ù

Day 4

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดฉือเอินซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้นสูง 64.7 เมตร สมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดิน แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด ต่อมานำชม กำแพงซีอาน กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีลักษณะเป็นกำแพงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กม. ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม. สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วย ช่วงเย็นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพื่อบริการอาหารค่ำ เกี๊ยวซีอาน ชิมอาหารพื้นเมือง "เจี่ยวจือ" ที่เลืองชื่อ พร้อมชม โชว์ราชวงศ์ถัง การแสดงกายกรรมที่งดงามแบบฉบับราชวงศ์ถัง จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก

Day 5

ซีอาน – กรุงเทพฯ

05:30 บริการอาหารเช้าบนรถ (อาหารกล่อง)

06:00 ถึงสนามบินนานาชาติซีอาน ตรวจบัตรโดยสารและสัมภาระ

07:40 เดินทางกลับสู่กรุงเทพโดยเที่ยวบินที่ PG 832 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เวลา 10.40 น.

********************

อัตราค่าบริการ (บาท/ท่าน)

2 – 5 ท่าน

6 – 9 ท่าน

10–14 ท่าน

15 ท่านขึ้นไป

หากไม่ต้องการบัตรโดยสาร หักค่าใช้จ่ายออก

ผู้ใหญ่ 10,000 บาท

และ

เด็ก 7,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักคู่

39,800

30,300

23,900

25,700

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

44,100

34,700

26,700

28,400

เด็กอายุ 2-11 ปี (มีเตียงเสริม)

30,300

23,300

18,500

20,200

เด็กอายุ 2-11 ปี (ไม่มีเตียงเสริม)

23,600

18,900

15,700

17,400

 

อัตราดังกล่าวรวม

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • บัตรโดยสารไปกลับ กรุงเทพ – ซีอาน – กรุงเทพ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมค่าระวางน้ำหนักสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมและจำนวนไม่เกิน 2 ชิ้นต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน และทางสายการบินจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มจากผู้โดยสารเจ้าของสัมภาระโดยตรง
 • ที่พัก 4 คืน พร้อมอาหารเช้า และพาหนะนำเที่ยวตลอดรายการ โดยที่ขนาดของพาหนะนั้น จะเป็นไปตามความเหมาะสม
 • รายการนำเที่ยวตามรายการ พร้อมมัคคุเทศก์ พร้อมค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ หากมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มความสะดวกสบายส่วนบุคคลในระหว่างทาง ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • รายการอาหารและเครื่องดื่มตามมื้อที่ระบุ โดยทั้งหมดเป็นรายการมาตรฐาน หากต้องการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งล่วงหน้า และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้น
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ประกันวินาศภัย และภาษีสนามบินขาออกของประเทศไทยและจีน
 • วีซ่าสำหรับการเข้าประเทศจีน ซึ่งถือเป็นเอกสารส่วนตัวของผู้โดยสาร รวมทั้งการขอหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ภายในห้องพัก ค่าซักรีด ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด ฯลฯ
 • ค่าสินน้ำใจต่อมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานโรงแรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจส่วนบุคคล หากประสงค์จะให้ สามารถรวบรวมได้ที่หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปกับท่านในวันออกเดินทาง
 • ข้อควรทราบ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนมีความแตกต่างจากชาวไทยในบางเรื่อง การทำความเข้าใจในความต่าง อาจช่วยให้ท่านได้รับอรรถรสในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยินดีที่จะให้บริการอย่างเต็มที่ หากผิดพลาดประการใด ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

   เงื่อนไขการให้บริการ

 • งดร่วมรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดทุกชนิด
 • ราคาข้างต้นไม่สามารถเดินทางได้ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2551 และ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2552
 • ผู้เดินทางจะต้องเป็นคนไทย ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
 • ราคาสำหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไปข้างต้น เป็นอัตราที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้นำคณะแล้ว
 • รายการดังกล่าวใช้เวลาในการทำสำรองบัตรโดยสาร, ห้องพัก และรายการท่องเที่ยวประมาณ 7-14 วันทำการ โดยไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดพิเศษต่างๆ ทั้งของประเทศไทยและจีน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับการสำรองเร่งด่วน
 • รายการดังกล่าวต้องทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และ ชำระพร้อมออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง
 • รายการดังกล่าวเมื่อทำการออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน หรือวันเดินทางขาไปได้ รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพัก หรือคืนบัตรโดยสารได้
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางดำเนินการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ผู้เดินทางหรือผู้ดำเนินการจองจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางซึ่งจะต้องเหลือมากกว่า 180 วัน หรือ 6 เดือน นับจากวันเดินทางไป รวมทั้งยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีนให้ถูกต้อง การให้ชื่อผู้เดินทางจำเป็นต้องสะกดถูกต้องตามหนังสือเดินทางเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบและไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการรับบัตรโดยสารเพื่อขึ้นเครื่อง รวมทั้งการถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทย/เข้าประเทศจีนในกรณีที่ชื่อบนบัตรโดยสารและวีซ่าไม่ตรงกับหนังสือเดินทางแม้เพียงตัวสะกดเดียว
 • รายการดังกล่าวต้องเดินทางไป-กลับให้เสร็จสิ้น ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2552 เท่านั้น
 • การบริการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนจะเป็นการบริการจากทางบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวจีน บริษัทฟ้าไทยฮอลิเดย์สเป็นเพียงผู้ติดต่อประสานงานและตรวจสอบมาตรฐานการบริการเท่านั้น
 • หากไม่ต้องการเข้าร่วมรายการใดๆกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อเดินทางไปรายการนี้แล้ว งดใช้บริการรายการใด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ และทางบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเดินทางไปตามรายการที่กำหนดแม้จะมีผู้เดินทางเพียงท่านเดียว
 • บัตรโดยสารแบบกลุ่มจำเป็นต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สถานการณ์บ้านเมือง สภาพอากาศ และสภาวะค่าเงินบาท แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือประโยชน์ของผู้โดยสารเป็นสำคัญ
  1.  

    

   วีซ่าเข้าประเทศจีน: การยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน ใช้เวลา 4 วันทำการ โดยไม่รวมวันหยุดราชการต่างๆทั้งของไทยและจีน ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศจีนแบบ 1 ครั้ง ราคา 1,100 บาทและแบบ 2 ครั้ง ราคา 2,100 บาท (การยื่นวีซ่าเร่งด่วน 1 วันมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,200 บาท) หากประสงค์ให้ทางบริษัทเป็นผู้ยื่น กรุณาจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการบริษัทก่อนการยื่นวีซ่าอย่างน้อย 1 วัน (เวลาทำการ) และดำเนินการรับเล่มหนังสือเดินทางกลับคืนได้ตามเวลาที่นัดหมาย ทางบริษัทมิสามารถเร่งรัด หรือของดเว้น อนุโลมในกรณีใดๆจากทางสถานทูตจีนได้ (การยื่นวีซ่า Multiple 6 เดือนและ 1 ปียกเลิกตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2551)

   เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน

   • หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือใช้เดินทางได้มากกว่า 6 เดือน โดยมีหน้าว่างสำหรับการประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
   • รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 1, 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังเป็นสีอ่อน เช่น สีขาว สีฟ้า
   • เอกสารยืนยันการจองห้องพักจากทางโรงแรมที่ประเทศจีน
   • บัตรโดยสารที่ได้ชำระค่าโดยสารและระบุวันที่เดินทางแน่นอนและตรงกับวันเข้าพักโรงแรม

    

   Flight Detail

   Flt nr.

   Dep.

   Arr.

   A/C

   Day

   กรุงเทพ - ซีอาน

   PG 831

   0215

   0700

   Airbus 320

   Tuesday

   ซีอาน - กรุงเทพ

   PG 832

   0750

   1045

   Airbus 320

   Saturday


   ค้นหาเที่ยวบิน
   Copyright©2015 Kmt.co.th | Powered by Smethailand
   Krungthep Metro Travel (Thailand) Co.,Ltd.: 41 Lertpanya Bldg., Sri Ayutthaya Rd., Payathai, Rajathewee,
   Bangkok, Thailand 10400  Tel: (66) 2642-6865 Fax: (66) 2642-6867 Map